Gelieve even te wachten...

NL

Sluiten

Winkelmandje

Je winkelmandje is leeg.

Welkom bij smartphoto™

Wij wensen je een aangenaam bezoek en hopen dat je onze service productief, gebruiksvriendelijk en leuk vindt. Vooraleer je account bij smartphoto™ (hierna 'wij', 'ons' of 'smartphoto™') aan te vragen, gelieve het volgende gebruiksreglement (hierna 'reglement') aandachtig te lezen.
Noteer dat elke schending van dit akkoord kan resulteren in een beëindiging van onze service aan jou, onder voorbehoud van alle overige rechten die in hoofde van smartphoto™ zouden kunnen ontstaan naar aanleiding van deze schending.
Smartphoto™ behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst te wijzigen. Voor algemene informatie kun je altijd een e-mail sturen naar volgend adres: contact.nl@smartphoto.be.

Meer over jouw account

Jouw account bij smartphoto™ is geldig voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en kan niet overgedragen worden. Je bent volledig zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van het wachtwoord dat wordt toegekend. Je moet al het nodige doen om te vermijden dat onbevoegden toegang krijgen tot je account. Smartphoto™ kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die je zou oplopen ten gevolge van het ongeoorloofd gebruik van je wachtwoord door derden. Elk gebruik van je account door middel van je wachtwoord valt onder jouw exclusieve verantwoordelijkheid. We raden je dan ook aan om je wachtwoord regelmatig te wijzigen.

Meer over je opgeladen foto’s

Wanneer je een account opent bij smartphoto™ stellen wij tijdelijke opslagruimte ter beschikking voor het opladen van je eigen digitale beelden. Deze opslagruimte dient om je te helpen bij het aanmaken van je producten, en mag je niet beschouwen als een back-up of archief van je beelden. We raden je ten zeerste aan om zeker je originelen te bewaren en de nodige maatregelen te nemen ter bewaring van je digitale bestanden. Smartphoto™ kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies van de bestanden die je hebt opgeladen.
Smartphoto™ behoudt zich tevens het recht om beelden in accounts te verwijderen. Smartphoto™ zal op dat moment de account informeren per e-mail, gebruikmakend van de laatst gebruikte inloggegevens. Aan deze e-mail of het niet ontvangen van de e-mail kan echter geen enkel recht ontleend worden. De beslissing van smartphoto™ om de opslag van beelden te beperken of af te schaffen is onherroepelijk.

Vereiste resolutie

Je moet er rekening mee houden dat digitale beelden die worden geprint op fotografisch papier een minimale pixel-resolutie moeten hebben. De editor geeft aan of de digitale beelden al dan niet de vereiste resolutie hebben om geprint te kunnen worden. Smartphoto™ is echter niet verantwoordelijk wanneer een beeld met een te lage resolutie toch wordt opgeladen. Smartphoto™ is ook niet verantwoordelijk wanneer niet wordt gewezen op een te lage resolutie. Je aanvaardt dat je kosten zullen worden aangerekend voor elke bestelling van een print van een beeld, zelfs als de resolutie van het opgegeven beeld onvoldoende is of onvoldoende kwaliteit bezit om een scherp, duidelijk en/of kleurecht beeld te produceren.

Vereisten

Er is geen inschrijvingsgeld nodig om een account te openen bij smartphoto™. Je moet minimaal 18 jaar zijn om gebruik te maken van onze service. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan moet een van je ouders of je voogd deze overeenkomst afsluiten. Door aan te vinken dat je akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden, verklaar je dat je aan de bovenstaande leeftijdsvoorwaarden voldoet. Om lid te worden bij ons, moet je o.a. een geldig, actief e-mailadres opgeven waarop wij je kunnen bereiken i.v.m. de werking van onze service.

Je zendingen

Je mag geen gebruik maken van de service om materiaal te plaatsen of te verkrijgen, dat aanleiding kan geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid onder de geldende wetten, inclusief maar niet beperkt tot:

  • Elk materiaal dat ingaat tegen de openbare orde en goede zeden (bijv. obsceen, bedreigend, pornografisch of aanstootgevend materiaal). Voor materiaal dat niet ingaat tegen de openbare orde en goede zeden, maar alleen geschikt is voor volwassenen, raadt smartphoto™ de klant aan om na ontvangst van de foto’s of fotoproducten een adult content waarschuwingslabel aan te brengen bij eventuele verdere uitwisseling.

  • Elk materiaal dat het recht op privacy, het recht op openbaarheid, intellectuele eigendom of gelijkaardige rechten kan schenden, tengevolge van het gebrek aan toestemming van de eigenaar van deze rechten.

  • Elk materiaal dat is verzonden vanuit een anoniem of vals adres.

    Smartphoto™ is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van een zending. Smartphoto™ is noch verplicht, noch in staat om alle zendingen te herzien of op hun inhoud te controleren.

Als smartphoto™ toch kennis krijgt van een zending die een onwettige activiteit betreft of onwettige informatie bevat, zal smartphoto™ onmiddellijk de toegang tot deze informatie verhinderen en de schending melden aan de Procureur des Konings en de bevoegde autoriteiten.
Smartphoto™ behoudt zich het recht voor om elke informatie met betrekking tot je account en je beelden mee te delen aan de bevoegde autoriteiten, indien deze daartoe een gegrond verzoek richten aan smartphoto™. Smartphoto™ is in dit geval niet verplicht je hiervan op de hoogte te brengen.

Prijzen

Al onze prijzen zijn inclusief belastingen, btw en taksen. De verzendkosten voor onze producten vind je onderaan terug op elke productpagina.

Kortingscodes

Actiecodes van smartphoto™ kunnen worden gebruikt voor aankopen op smartphoto.be. Deze kortingscodes zijn niet cumuleerbaar. Smartphoto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid, nadat een aankoop is voltooid, voor kortingscodes die verkeerd zijn gebruikt.

Conformiteit

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben, rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

Levering

Bezorging van de afgedrukte foto's vindt plaats via de post of via internationale bezorgdiensten. Smartphoto™ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de bezorging door toedoen van de post of andere bezorgdiensten.
De levertijden die op de website of app worden vermeld, zijn slechts een indicatie en houden geen rekening met vertragingen. Vertragingen in de bezorging kunnen in geen geval resulteren in een vorm van compensatie, terugbetaling of annuleren van een bestelling.
Wat gebeurt er indien het pakketje met je bestelling zoek raakt? Als jouw bestelling niet binnen de 2 weken na de orderbevestigingsdatum arriveert, heb je nog 2 weken om smartphoto™ te informeren. Smartphoto™ zal dan jouw product opnieuw afdrukken zonder extra kosten in rekening te brengen of de totale productiekosten terugbetalen. De keuze tussen deze twee opties is voorbehouden aan smartphoto™. Wat gebeurt er als de post er niet in slaagt de bestelling aan de ontvanger af te leveren? Je bent verplicht aflevering van de bestelling mogelijk te maken. Tot de benodigde informatie behoren een volledig en correct afleveradres en de beschikbaarheid van een postbus voorzien van de naam van de ontvanger. Voor alle geretourneerde pakketjes naar smartphoto™ door een fout van de klant (bijv. onjuist afleveradres, geadresseerde onbekend, ontvangst geweigerd, niet afhalen van het pakket op het postkantoor binnen de gestelde termijn of anders), maak je geen aanspraak op enige compensatie. Doordat de logistieke kosten voor het beheren van retouren ver uitgaan boven wat redelijkerwijs van smartphoto™ verwacht mag worden, is het opnieuw verzenden van getourneerde bestellingen niet mogelijk. Voor aan smartphoto™ geretourneerde pakketjes door een fout van de post zal smartphoto™ de bestelling op eigen kosten opnieuw produceren en verzenden.
Wat gebeurt er als de bestelling tijdens het transport wordt beschadigd? Neem eenvoudig binnen de week contact op met onze klantendienst via het contactformulier als ondanks de door smartphoto™ genomen voorzorgsmaatregelen om het risico op transportschade zo klein mogelijk te maken de bestelling je in beschadigde staat bereikt. Stuur ons daarbij een digitale foto van het beschadigde product. Smartphoto™ zal vervolgens de beschadigde onderdelen opnieuw vervaardigen en de bestelling zonder extra kosten aan de klant versturen.

Gebruik van materiële dragers

Wanneer wij USB-sticks, CD's, memory cards of andere materiële dragers ontvangen voor ontwikkeling van producten door smartphoto™, dan worden deze, indien ze duidelijk werden voorzien van naam en adres, terugbezorgd aan de koper op het aangeduide adres. Indien dit niet het geval is dan worden zij bewaard gedurende een termijn van drie maanden, alvorens zij vernietigd worden. Smartphoto™ is niet verantwoordelijk voor verlies of schade van materiële dragers.

Herroepingsrecht

Alle goederen zijn vervaardigd volgens de specificaties van de klant. De goederen hebben derhalve een persoonlijk karakter en kunnen niet terug worden genomen. Als gevolg daarvan is annuleren van een bestelling niet mogelijk. Als gebaar van goede wil en omdat we klantentevredenheid heel belangrijk vinden, biedt smartphoto™ je echter de "smartgarantie" (zie hieronder).

Klachtenregeling

Smartgarantie

Indien je niet tevreden bent na ontvangst van je bestelling biedt smartphoto™ je als gebaar van goede wil de “smartgarantie”. Om aanspraak te maken op deze garantie is het voldoende dat je binnen 14 dagen na ontvangst van je bestelling contact opneemt met ons via contact.nl@smartphoto.be en ons een duidelijke en volledige omschrijving van je klacht geeft. Je kan worden gevraagd de bestelling in kwestie te vernietigen en ons per e-mail een foto te sturen als bewijs. In uitzonderingsgevallen kan je worden gevraagd de bestelling terug te sturen per post.
Smartphoto™ zal dan jouw product opnieuw afdrukken zonder extra kosten in rekening te brengen of de totale productiekosten terugbetalen. De keuze tussen deze twee opties is voorbehouden aan smartphoto™. De "smartgarantie" geldt niet voor niet-afgeleverde bestellingen door de eigen onachtzaamheid van de klant (bijv. onjuist afleveradres, onbekend postadres, of indien de bestelling niet bij het postkantoor werd opgehaald, enz).
Alle ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zullen we binnen de termijn van 14 dagen antwoorden met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan worden verwacht. Wanneer je niet tevreden bent met de oplossing die we je bieden voor je klacht, heb je de mogelijkheid om raad te vragen of klacht neer te leggen bij BeCommerce. Meer info via www.becommerce.be. Lid van BeCommerce zijnde, onderschrijven wij de BeCommerce gedragscode die je hier terugvindt.

Wettelijke garantie

Los van onze ‘’smartgarantie’’ heb je ook gedurende twee jaar recht op de wettelijke garantie. Deze geldt voor elk conformiteitsgebrek van het door jou bestelde product.
Dit houdt in dat het geleverde product in overeenstemming moet zijn met de beschrijving die je kan terugvinden op onze website, voldoet aan de functionaliteiten die je kan verwachten, geschikt moet zijn voor de doeleinden waar producten van hetzelfde type doorgaans voor dient, de prestaties en kwaliteiten aanbieden die je redelijkerwijs mag verwachten van het product en vrij is van gebreken. Vanaf het moment dat je een gebrek ontdekt, heb je twee maanden de tijd om contact met ons op te nemen via contact.nl@smartphoto.be.
Tot 6 maanden na de levering van uw product hoef je enkel aan te tonen dat er sprake is van een gebrek. Nadien kunnen wij je vragen om effectief te bewijzen dat het gebrek reeds bestond bij de aankoop. Indien mogelijk zullen wij jouw product vervolgens herstellen of vervangen.'’
Om beroep te doen op de wettelijke garantie neem je contact met ons op via contact.nl@smartphoto.be.
De wettelijke garantie is niet van toepassing wanneer je het gebrek kende op het moment van aankoop of het door jou werd veroorzaakt.

Facturatie

Op de 'Mijn account'-pagina kan je de instellingen van je profiel, je projecten, je albums en je bestellingen terugvinden. De status van je bestelling kan je zien onder 'Mijn Bestellingen'. De details van een bestelling kan je terugvinden op de website/app en in een PDF-document. Door een bestelling te plaatsen, accepteer je dat smartphoto™ enkel elektronisch met jou zal communiceren.

Betaling en bevestiging

De betaling gebeurt online via een beveiligd betaalsysteem of via overschrijving na levering. Smartphoto™ werkt voor de onlinebetalingen samen met Adyen. Adyen voldoet aan de strengste veiligheidsnormen van de sector. De bankkaartgegevens kunnen worden bewaard, zodat deze de volgende keer niet opnieuw ingevuld dienen te worden. Indien gewenst, kan deze optie aangevinkt worden. Als je kiest voor een onlinebetaling wordt de bestelling bij ons bekrachtigd na akkoord van het betaalorganisme. Bij weigering door dit organisme wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt er een annuleringswaarschuwing gegeven.
Betalingen worden verwerkt voor en namens smartphoto group NV, een bedrijf geregistreerd in België met ondernemingsnummer 0405.706.755 en met statutaire zetel te Kwatrechtsteenweg 160, 9230 Wetteren, België. Als je kiest voor een overschrijving wordt de bestelling bij ons bekrachtigd wanneer je op ‘Bevestig’ klikt tijdens het bestelproces bij de stap ‘Levering & Betaling’. Wanneer jouw bestelling bij ons geregistreerd wordt, sturen wij een automatische bevestiging naar het door jou opgegeven e-mailadres ter aanvaarding van je bestelling.

Betalingsvoorwaarden

De facturen van de verkoper zijn betaalbaar binnen de 10 dagen na datum van de factuur (in principe enkel toepasbaar voor achteraf betalen). Het overschrijvingsformulier met de samenvattende info van de factuur wordt samen met de producten verstuurd. De factuur is raadpleegbaar op de smartphoto-website onder 'Mijn Account''. Betalingen via overschrijving zijn enkel mogelijk op de vermelde rekening met vermelding van de gestructureerde mededeling.
De koper is verantwoordelijk voor de tijdige betaling van alle kosten die betrekking hebben op onze websites/app en diensten, via een geldige betalingsmethode. Bij laattijdige betaling wordt een administratieve kost van € 5 in rekening gebracht per verstuurde aanmaning. Als de betaling mislukt of achterstallig is, kunnen wij kosten aanrekenen voor het gebruik van andere incassomechanismen. Ingeval de koper in gebreke blijft, behoudt de verkoper zich het recht om over te gaan tot een incassoprocedure, waarvan de administratieve kosten met een minimum van € 15 ten laste zijn van de koper. Alle bedragen die niet zijn voldaan op de vervaldag worden van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 30 (voor alle bestellingen hoger dan € 25). Wanneer de bestelling lager is dan € 25 dan bedraagt de minimum forfaitaire schadevergoeding € 15. Op het verschuldigde bedrag zijn eveneens de wettelijke interesten verschuldigd, van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag.

Links naar sites of apps van derden

Wij kunnen links voorzien naar sites of apps van derden die mogelijk interessant zijn voor jou. Wij hebben geen controle op de inhoud of de beschikbaarheid van de inhoud van deze sites of apps. Het is je eigen verantwoordelijkheid om van het privacybeleid en andere beleidsopties én het servicereglement van deze websites of apps kennis te nemen, en om contact op te nemen met de webmaster of site administrator bij mogelijke problemen. Smartphoto™ kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke schade, direct of indirect, die jij zou lijden als gevolg van het bezoek aan één van deze websites of de inhoud ervan. Het gebruik van deze websites of apps is volledig op je eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten

Je foto's:

Je geeft smartphoto™ een niet-exclusieve, wereldwijde en royalty-vrije licentie waarbij het materiaal dat zich in jouw account bevindt door smartphoto™ gekopieerd, opgeslagen, getoond en verzonden mag worden, voor zover dit nodig is om de door smartphoto™ aangeboden diensten te vervullen (deze diensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot de controle en bevestiging van het wachtwoord, het onderhoud en de ontwikkeling van onze site en het verifiëren van de naleving van deze overeenkomst). Je garandeert dat je je ten opzichte van smartphoto™ niet zal beroepen op je morele rechten van vaderschap en integriteit met betrekking tot de door jou geplaatste foto's. Je garandeert op die manier dat smartphoto™ elk auteursrechtelijk beschermd materiaal efficiënt kan kopiëren, opslaan, tonen en verzenden, hierbij rekening houdend met de gangbare manier van werken binnen de sector.

De smartphoto™ website en app:

Alle beelden, tekst en andere vormen van inhoud, met inbegrip van de namen en logo's van smartphoto group NV, zijn beschermd door het auteursrecht, als merk, handelsnaam, octrooi of door andere intellectuele eigendomsrechten. Je mag deze beelden, tekst en andere vormen van inhoud niet kopiëren, verzenden of verspreiden zonder de voorafgaande geschreven toestemming van smartphoto group NV, behalve indien het kopiëren, verzenden of verspreiden noodzakelijk is om onze service te gebruiken in overeenstemming met ons reglement. Indien wij software van derden beschikbaar maken voor jouw gebruik, dan moet je voor het downloaden van de software, instemmen met de respectieve softwarelicenties en/of waarborg. Elk softwareproduct is onderworpen aan de individuele bedrijfsreglementen en condities, en het akkoord tussen jou en het betreffende bedrijf. Wij geven geen garantie dat de software die je downloadt geen besmettelijke of vernietigende codes bevat, zoals virussen, wormen of Trojaanse paarden. Wij geven geen garantie op de software van derden die je downloadt door middel van onze service.

Namaak

Bij twijfel in verband met namaak kan de consument de tips van het Europees Centrum voor de Consument België raadplegen om de authenticiteit van onze webshop na te gaan. Indien de consument een vermoeden van namaak heeft, kan hij hiermee steeds terecht bij het officiële Meldpunt.

Schadeloosstelling

Door aan te vinken dat je akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden, stem je ermee in om onze functionarissen, directeurs, werknemers, agenten, licentiegevers, leveranciers en andere informatieleveranciers van de dienst, te vrijwaren tegen elke vorm van verlies, uitgave, schade en kosten tengevolge van een schending van deze overeenkomst of van een activiteit van je account (onverantwoord en verkeerd gedrag inbegrepen) door jou of een andere persoon die, door jouw toedoen of nalaten, of voor wie je instaat op dat moment, toegang had tot jouw account.

Geschillen

Ieder geschil, tengevolge van en gerelateerd aan het gebruik van onze service, zal voor een Belgische rechtbank worden gebracht en zal onderworpen zijn aan het Belgische recht. Geschillen tussen de klant en smartphoto group NV over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot de door smartphoto™ te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtname van het hierna bepaalde, door de klant worden voorgelegd aan BeCommerce. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen redelijke termijn aan de ondernemer heeft voorgelegd. Smartphoto™ is gebonden aan deze keuze van de consument om een geschil voor te leggen aan BeCommerce. BeCommerce doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in haar Huishoudelijk Reglement.
Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. Je kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: consumentenombudsdienst.be. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan je bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution-platform van de Europese Unie via deze link: ec.europa.eu.

Beperking van de aansprakelijkheid

Smartphoto™ kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor schade als gevolg van gebruik van de website of app en daaruit voortvloeiende diensten zoals aantasting van de winst of het verloren gaan van gegevens.
De verantwoordelijkheid van smartphoto™ voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat de gebruiker heeft betaald voor de dienstverlening die deze schade heeft veroorzaakt.

Andere

We mogen onze rechten en plichten overdragen zonder kennisgeving. Als enig onderdeel van deze overeenkomst wordt geacht ongeldig of onafdwingbaar te zijn, zal deze bepaling worden geacht vervangen te zijn door een geldige, afdwingbare bepaling die de intentie van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. De andere bepalingen blijven geldig. Deze bepalingen maken de volledige overeenkomst uit tussen jou en ons aangaande deze service, en nemen de plaats in van alle andere mededelingen geschreven of mondeling, aangaande deze service.

Contactgegevens

De website en app worden geëxploiteerd door smartphoto group NV. Smartphoto group NV (waarnaar in dit document verwezen wordt met "smartphoto™", "we", "wij", "ons" of "onze") heeft haar geregistreerd kantoor te Kwatrechtsteenweg 160, 9230 Wetteren, België met BTW-nummer BE 0405.706.755 en ondernemingsnummer 0405.706.755. Bankgegevens: IBAN BE71 2850 2711 5569 - BIC: GEBABEBB
Verdere contactgegevens zijn terug te vinden op onze website www.smartphoto.be onder de rubriek “Contacteer ons”.
Gelieve voor alle vragen of opmerkingen over de site zelf contact met ons op te nemen via e-mail, op contact.nl@smartphoto.be.