MENU

NL

NL FR
Sluiten

Winkelmandje

Je winkelmandje is leeg.

kerstfolder-wedstrijd-typefoutje

Wedstrijdreglement - Zoek het typefoutje

ARTIKEL 1

De wedstrijd wordt georganiseerd door smartphoto group NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Kwatrechtsteenweg 160, 9230 Wetteren.

ARTIKEL 2

De organisatoren behouden zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

ARTIKEL 3

Alle communicatie over deze wedstrijd verloopt via sociale media van smartphoto, via e-mail of de website. Het contactadres is marketing@smartphoto.be. Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatoren zijn zonder verhaal.

ARTIKEL 4

De wedstrijd loopt van 29/10/2021 t.e.m. 15/01/2022 en staat open voor alle personen die op het Belgisch grondgebied wonen, met uitzondering van de personeelsleden van de organisatoren, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën. Er kan slechts een prijs per gezin worden bekomen.

ARTIKEL 5

Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.

ARTIKEL 6

Er wordt maximaal één prijs toegekend per adres / woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin. De gewonnen prijzen mogen niet overgedragen worden naar andere personen. Per bestelling kan slechts 1 cadeaubon gebruikt worden. Deze is niet cumuleerbaar met andere promoties.

ARTIKEL 7

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.

ARTIKEL 8

Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk de toestemming tot publicatie van deze gegevens.

ARTIKEL 9

De persoonsgegevens die de organisatoren verzamelen over de deelnemers vallen onder toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van 11 december 1998 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zullen worden opgenomen in een bestand dat voor intern gebruik en/of voor direct mailing kan aangewend worden. De deelnemers hebben wel bij smartphoto vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van te vragen. De deelnemer aanvaardt dat er tijdens de duur van de wedstrijd mailberichten kunnen worden verzonden.

smartphoto stelt zich middels huidige Algemene Privacyverklaring tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of “GDPR” genoemd)

ARTIKEL 10

Door hun inschrijving en deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Dit reglement valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgische recht. Alleen de rechtbanken van Mechelen zijn bevoegd voor eventuele geschillen over de interpretatie of de toepassing van dit reglement.

ARTIKEL 11

Deelnemers die jonger zijn dan 18 jaar hebben toestemming nodig van hun ouders of verzorgers.

ARTIKEL 12

Deelnemers die jonger zijn dan 18 jaar verklaren hierbij toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers te hebben gekregen voor deelname aan de desbetreffende actie. Deelname is uitgesloten voor personen die niet woonachtig zijn in België, of zonder vaste woon- of verblijfplaats in België.

ARTIKEL 13

Deelnemen kan door het wedstrijdformulier in te vullen op de wedstrijdpagina van de organisator.

ARTIKEL 14

De wedstrijd heeft plaats van 29 oktober 2021 tot en met 15 januari 2022 om 23u59.

ARTIKEL 15

3 deelnemers winnen een smartphoto bon ter waarde van €50, dewelke kan worden besteed voor het maken van een gepersonaliseerd product naar keuze zoals beschikbaar op de website smartphoto.be. De winnaars zijn de deelnemers die een juist antwoord gaven op de wedstrijdvraag en de bijkomende vraag beantwoorden. Bij ex aequo wordt gekeken naar de bijkomende vraag en het moment van deelname. De jurycriteria voor de bijkomende vraag zijn originaliteit en relevantie. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs. De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar.

ARTIKEL 16

De winnaars worden binnen de 2 weken na afloop van de wedstrijd bekendgemaakt via de wedstrijdpagina en/of via het e-mailadres dat ze opgaven in het wedstrijdformulier. De winnaar van een prijs geeft smartphoto toestemming om kosteloos zijn / haar naam te gebruiken in het kader van de bekendmaking van de winnaars. De organisator van de wedstrijd zal de winnaars bekendmaken via het kanaal waarmee ze hebben deelgenomen of via e-mail, indien het e-mailadres van de deelnemer bekend is.